Inschrijfformulier  ManVrouw


  Afgelopen jaar lid geweest van een andere handbalvereniging: JaNee
  CONTRIBUTIE INNING IN 10 MAANDEN


  Dit formulier dient ingeleverd te worden bij de ledenadministratie of digitaal via ledenadministratie@hvartemis15.nl, inclusief een pasfoto ten behoeve van een legitimatiebewijs van de handbalbond. De pasfoto dient wel digitaal in JPG formaat te worden aangeleverd.
  Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en meldt zich hierbij aan als lid van handbalvereniging Artemis ’15. Hij/zij gaat akkoord met het automatisch incasseren van de contributie. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Hij/zij verklaart de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging als zodanig te erkennen en aanvaarden.
  Verklaart dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal gemaakt tijdens een HV Artemis ‘ 15-activiteit waarin hij/zij herkenbaar in beeld komt. Ondergetekende zal geen beroep doen op zijn/haar portretrecht en verklaart tevens dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen publicatie van de betreffende foto(‘s) in uitingen van H.V. Artemis ‘15, zoals de website en wervende uitingen om nieuwe leden te werven.  Datum :
  Handtekening:
  Type uw complete voornaam en achternaam in, bij minderjarigen volledige naam van ouder/voogd.

  Door het formulier te verzenden meldt U zich aan bij de handbalvereniging HV Artemis 15 en ga je akkoord met het automatisch incasseren van de contributie.

  N.B. -De contributiemachtiging komt automatisch te vervallen bij schriftelijke afmelding als lid, nadat aan alle financiële verplichtingen zoals benoemd in de reglementen is voldaan.

  About Post Author